prowadzenie nadzorów i obsługi geotechnicznej budowy • odbiory dna wykopów i kontrola jakości wykonania robót ziemnych • odbiory zagęszczeń gruntów (badania wskaźnika zagęszczenia podsypki,
zasypki, wymiany gruntów) • monitoring i analiza odwodnienia wykopów budowlanych